010-2160555

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities:
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder.
A. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Oskam beveiliging opdracht heeft gegeven voor het uitbrengen van een offerte en/of leveren van een installatie dan wel opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van alarmsystemen en tevens schriftelijk en/of mondeling akkoord gaat met een uitgebrachte offerte.
B. Oskam beveiliging: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder A. heeft aanvaard of een aan een mogelijk opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 1-Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Oskam beveiliging gesloten overeenkomst.
2. Algemene inkoop voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
Artikel 1-Offertes aanbiedingen
1. Het uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijs, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Oskam beveiliging niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.
2. Aanbiedingen van Oskam Beveiliging zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard.
Artikel 3-Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever dit mondeling en/of schriftelijk bevestigt. Deze bevestiging is gebaseerd op de tot op dat moment door de opdrachtgever aan Oskam Beveiliging verstrekte informatie, de opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Artikel 4-Annulering
1. Oskam Beveiliging is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, indien er informatie door de opdrachtgever is achtergehouden, waardoor de overeenkomst niet tot stand gekomen zou zijn, dit ter beoordeling van Oskam Beveiliging.
2. Indien de opdrachtgever de opdrachtbevestiging en/of offerte ter goedkeuring heeft ondertekend en besluit deze te annuleren, dan zal de opdrachtgever belast worden met 50% van de opgegeven totaalprijs.
Artikel 5-Prijswijzingen
Oskam Beveiliging is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien na het verzenden van de opdrachtbevestiging en voor het daadwerkelijke uitvoeren van de overeenkomst ten gevolge van overheidsmaatregelen dan wel algemene gelden maatregelen er een stijging optreedt in lonen, sociale lasten en belastingen.
Artikel 6-Meer-/Minderwerk
Onder meer-/minderwerk wordt verstaan als datgene wat partijen schriftelijk zijn overeengekomen in afwijking van de opdracht.
Artikel 7- Betalingen
1. Oskam Beveiliging is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst bij factuur een aanbetaling van min. 40% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen, deze factuur dient betaald te zijn voor aanvang van de werkzaamheden. De overeengekomen bedragen en termijnen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de facturen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand alsmede tot het betalen van buitenrechtelijke kosten, die min. 15% van het overeengekomen bedrag bedragen, met een minimum van 331,00 EURO.
3. Alle vermelde bedragen zijn excl. 21% BTW, tenzij anders vermeld. voor zijn rekening komen.
Artikel 8-Termijn van levering/annulering
1. De opdrachtgever en Oskam Beveiliging zullen mondeling en/of schriftelijk met elkaar een levering en/of installatie- datum vaststellen, indien de opdrachtgever deze wenst te wijzigen dient de opdrachtgever dit per aangetekende brief minimaal 5 werkdagen van tevoren te doen. Indien de opdrachtgever dit verzuimt behoudt Oskam beveiliging zich het recht om de voor desbetreffende werkzaamheden en/of materialen door te belasten aan de opdrachtgever

Artikel 9-Oplevering
Het werk wordt geacht te zijn op-/afgeleverd op het tijdstip waarop Oskam Beveiliging dit schriftelijk heeft meegedeeld.
Artikel 10-Garantie
Mits schriftelijk anders overeengekomen 1 jaar, welke ingaat na de datum van levering. Gedurende eerder overeengekomen periode zoals vermeld in de offerte zullen alleen voorrijdkosten en arbeidsloon in rekening worden gebracht.
Artikel 11-Intellectuele eigendomsrechten
1. Oskam Beveiliging blijft te allen tijde rechthebbend m. b. t. intellectuele eigendomsrechten op de door Oskam beveiliging verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,modellen etc. 2. Indien een offerte niet leidt tot een overeenkomst dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen onverwijld aan Oskam Beveiliging terug te sturen, indien de opdrachtgever dit verzuimt zal Oskam Beveiliging de opdrachtgever belasten met een rekening van te hoogste van 10% van het geoffreerde bedrag.
Artikel 12-Eigendomsvoorbehoud
De geleverde installatie blijft eigendom van Oskam beveiligingen zolang de opdrachtgever al het geen hij op grond van de overeenkomst verschuldigd is niet volledig heeft voldaan.
Artikel 13-Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Oskam Beveiliging uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag van de uitkering, waarop Oskam Beveiliging aanspraak kan maken krachtens een daartoe gesloten aansprakelijkheidsverzekering, dan wel bij het ontbreken van een aansprakelijkheidsverzekering tot max. het voor de opdracht gefactureerde bedrag.
2. Oskam Beveiliging is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is ontstaan doordat de opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de opdracht dan wel na oplevering zelf wijzigingen in of aan het geleverde materialen aanbrengt of door anderen dan Oskam Beveiliging laat aanbrengen.
3. De opdrachtgever vrijwaart Oskam Beveiliging voor aanspraken van derden wegens schade veroorzaakt doordat de opdrachtgever aan Oskam Beveiliging onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
Artikel 14-Overmacht
Tekortkomingen van Oskam Beveiliging in de nakoming van deze overeenkomst kunnen niet aan deze worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld of krachtens de Wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen.
Artikel 15- Geschillen
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Oskam Beveiliging waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de
competentie van de Kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waarin Oskam Beveiliging feitelijk gevestigd is.